علوم

یادتونه تو علوم دبستان در مورد موجودات خونسرد و خونگرم داشتیم.

فکر کنم من جز جانوران خونسرد باشم .

آخه زمستونا از شدت یخی انگشتای پاهام خوابم نمیبره

تابستونا از بخاری که از کف پام میاد بی خواب میشمابرو

/ 4 نظر / 18 بازدید
پیام

اشکال شاید از پا باشه[خنده]