این صرفا یه پسته و هیچ ارزش دیگه ای نداره

مرد اگر پای نگار خوشکلش  

در رهی لغزید میلرزد دلش

تند میگوید به آوازی حزین

جان به قربانت نیفتی بر زمین

لیک چون با آن پری کرد ازدواج

نیست دیگر اهل عشق و اشتیاق

گر زنش افتد گوید با تشر

پیش پایت را ببین کوری مگر!!!

/ 1 نظر / 19 بازدید
پیام

لیک چون با آن پری کرد ازدواج نیست دیگر اهل عشق و اشتیاق