اندر احوال ...

اولین سرماخوردگی امسالو تجربه کردیم که خیلی هم سخت بود عوارضش که همچنان ادامه داره 

چند روز پیش که به اصرار همسر رفتم دکتر ساناز هم همراهم بود که تا خانم دکتر دیدش گفت چقدر ورم داره شبیه کسایی که اوریون گرفتن شده 

یه لحظه وحشت کردم چون شب قبلش خودم به همسر گفتم نکنه ساناز اوریون گرفته باشه آخه هم ورم کرده بود و هم میگفت گردنش درد داره

خانم دکتر گفت دیگه کسی اوریون نمیگیره خیالم راحت شد اما معاینه که کرد گفت ساناز خانم هم سرماخوردن 

و اینجوری هر دو افتادیم 

/ 2 نظر / 4 بازدید
راحیل

امیدوارم خوب شده باشید عزیزم